معرفی شرکت IWS:


شرکت IWS رابط بین شرکت های ایتالیایی و خارجی می باشد که مایل به گسترش همکاریهای بین المللی بمنظور ارتقاء و سرمایه گذاریهای مالی و تولیدی، ارتباطات بازرگانی خارجی و زمینه های عمومی می باشند.

خدمات


امور عمومی و روابط بین المللی

ارتباط و روابط خارجی
روابط با موسسات EU و سایر نهادها
ارتباط با شبکه های تجاری و سیاسی خارجی و ایتالیائی
ارتباط با مقامات، موسسات تجاری و مالی، بانک ها و شرکت های بیمه

حمایت سرمایه گذاری خارجی در ایتالیا

ایجاد ارتباط با سازمان ها، مؤسسات و مقامات محلی
تجزیه و تحلیل صنعت و کالا
تهیه پروژه های توسعه گمرک
بررسی امکان اجرای طرح
جستجوی شرکت ها و طرفهای تجاری
تهیه اظهارنامه مالیاتی در ایتالیا
توسعه لوژستیکی، گشودن دفاترکاری و تهیه پرسنل
روابط خارجی و ارتباطات
برنامه ریزی استراتژیک و کوشش جهت پیشرفت

فعالیت ها برای بین المللی کردن

تهیه پرونده اولیه، تجزیه و تحلیل اقتصادی در کشورهای خاص، بین المللی کردن
پروژه های سازمانهای توسعه تجاری
جستجو برای یافتن شرکای صنعتی، مالی و تجاری

بازاریابی و افزایش صادرات

بازاریابی ناحیه ای، تجزیه و تحلیل آماری
توسعه استراتژی های بومی
بررسی امکان انجام طرح، برنامه ریزی و زمان بندی ایجاد کارخانه
تهیه اطلاعات و همراهی جهت مناقصه های بین المللی و قراردادها
انجام معاملات در شبکه های تجارت بین المللی
تهیه اخبار از شرکت های خارجی
سازمان B2B (Business to Business) در ایتالیا و خارج از کشور

سرویس های مالی، قانونی و اداری

توسعه طرح های تجاری
پروژه های فینانس (Finance) اروپایی و بین المللی
جستجوی منابع مالی جهت فینانس
ارزیابی شرکت و تجارت
استهلاک و تحصیل
کمک های قانونی بین المللی
کمک های مالیات بین المللی
کمک جهت تهیه قراردادها
تهیه اطلاعات فنی، گمرکی و مالیاتی

کارآموزی و اطلاعات

بین المللی کردن کارآموزی
کارآموزی جهت استفاده از منابع مالی EU
اطلاعات راجع به ارتقاء برنامه ها توسط مقامات و مؤسسات
اطلاعات راجع به ملاقات و نمایشگاه های بین المللی
اطلاعات راجع به قراردادها و مناقصات بین المللی
تهیه اطلاعات و راهنمائی راجع به خدمات فینانس خارجی
سازمان دهی رویدادهای بین المللی
سازمان دهی کنفرانس های مطبوعاتی

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

Questo sito utilizza i cookie per fonire la migliore esperienza di navigazione possibile. Continuando a utilizzare questo sito senza modificare le impostazioni dei cookie o clicchi su "Accetta" permetti al loro utilizzo.

Chiudi